User Tools

Site Tools


become_an_editor

English below

راهنمای ویراستاران

«واژگان مترادف و مرتبط فارسی»

این وب‌سایت یک «ویکی» است که این امکان را در اختیار کاربران می گذارد که به صورت گروهی صفحات را ویرایش کنند: لغاتی را در هریک از صفحات (سرفصل) اضافه یا حذف کنند یا سرفصلهای جدیدی را شروع نمایند. حتی می‌توانید محتوای این صفحه را اصلاح کنید.

در صورتیکه مایل به همکاری با «واژگان مترادف و مرتبط فارسی» هستید لطفا یک ایمیل خطاب به

Teyfi ‴atSign‴ outlook ‴dot‴ com

بفرستید، خودرا معرفی کنید و نام کاربری لاتین مورد نظر خود را اعلام کنید. درخواست شما توسط گروه ویراستاران فعلی بررسی و در صورت تایید به شما اعلام خواهد شد. توجه بفرمایید که اگرچه علاقه شما برای سهیم شدن در این کار داوطلبانه نشانۀ تعهد شما است در عین حال به منظور حفظ صحت محتوای «واژگان مترادف و مرتبط فارسی» لازم است که کنترلهایی برقرار نماییم.

برگشت به سایت مترادفات


راهنمای_استفاده
راهنمای_ویراستاران
become_an_editor
blog
links
schema
start
user_guide

become_an_editor.txt · Last modified: 2020/06/07 21:39 by admin